Powrót Powrót
Zawarcie umowy o przekazanie zarządzania sekurytyzowanym portfelem wierzytelności funduszu KREOS SMS Kredyt Holding Spółka Akcyj
W nawiązaniu do raportów bieżących EBI nr 32/2019, 37/2019 oraz 44/2019 dotyczących zarządzania funduszem KREOS Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („KREOS”), Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 14 listopada 2019 roku, Emitent powziął informację o zawarciu w tym samym dniu przez spółkę zależną Emitenta, tj. SMS Kredyt Sp. z o.o. ("Spółka Zależna") umowy, której przedmiotem jest przekazanie przez IPOPEMA TFI („Towarzystwo”) Spółce Zależnej zarządzania sekurytyzowanym portfelem wierzytelności funduszu KREOS. Emitent przypomina, że Spółka Zależna działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego z dnia 3 czerwca 2014 roku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR
  • Joanna Januszewska-Noga - radca prawny