Powrót Powrót
Podjęcie decyzji o zamiarze emisji obligacji przez SMS Kredyt Holding S. A.

Data sporządzenia: 2019-05-17

Zarząd SMS Kredyt Holding S. A. (Spółka, Emitent) informuje, że w dniu 17 maja 2019 roku podjął decyzję o zamiarze wyemitowania obligacji serii AS o następujących parametrach:
• obligacje zostaną wyemitowane jako obligacje zwykłe na okaziciela;
• kwota emisji (łączna wartość nominalna) obligacji nie przekroczy 20.000.000,00 zł;
• wartość nominalna obligacji wyniesie 1.000 zł każda;
• oprocentowanie stałe wynosić będzie 8,5% (osiem i pół procenta) w skali roku;
• termin wykupu - 36 miesięcy;
• obligacje będą zabezpieczone zastawem rejestrowym na certyfikatach inwestycyjnych NS FIZ KREOS, przy czym wartość zabezpieczonych certyfikatów wynosić będzie nie mniej niż 110% i nie więcej niż 120% wartości objętych Obligacji;
• wykup może nastąpić przed terminem, na warunkach określonych w Warunkach Emisji Obligacji;
• obligacje nie będą miały formy dokumentu i zostaną zapisane w ewidencji, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach;
• emisja Obligacji zostanie przeprowadzone w trybie oferty niepublicznej, zgodnie z art. 33 pkt. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach;
• oferta objęcia Obligacji oraz oświadczenie o jej przyjęciu złożone zostaną nie później niż do dnia 30 czerwca 2019 roku.
Emitent wyjaśnia przy tym, iż na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego szczegółowe parametry emisji obligacji oraz jej harmonogram pozostają w toku przygotowywania i dalszych analiz. O podjęciu uchwały w sprawie emisji obligacji AS uwzgledniających wskazane powyżej parametry Emitent poinformuje w trybie kolejnego raportu bieżącego.
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

  • Michał Stanioch - Prezes Zarządu