Powrót Powrót
Zmiana WEO obligacji serii AO
27.05.2024

Zarząd Femion Technology S.A. ("Emitent", „Spółka”) informuje o podjęciu w dniu 27 maja 2024 roku, uchwały w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji AO („Obligacje”) oraz o podpisaniu w tym samym dniu porozumienia z jedynym obligatariuszem jakim jest spółka zależna Emitenta tj. TryPay S.A. W związku z podjęciem uchwały oraz podpisaniem porozumienia zmianie uległ dzień wykupu Obligacji z dnia 1 czerwca 2024 roku na dzień 1 czerwca 2025 roku, a w związku z powyższym do tabeli określającej okresy odsetkowe dodano nowe okresy odsetkowe uwzględniające zmieniony termin wykupu Obligacji. Pozostałe Warunki Emisji Obligacji nie uległy zmianie. O emisji i objęciu obligacji AO, Spółka informowała raportem bieżącym EBI 18/2017. Emisja obligacji, o której mowa powyżej została przeprowadzona w ramach standardowych mechanizmów zarządzania płynnością na poziomie Grupy Kapitałowej Femion Technology.

 

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 5) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".