Powrót Powrót
Odwołanie prognoz finansowych na lata 2012-2013

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A ("Spółka") niniejszym informuje, iż w związku z zaistniałą sytuacją rynkową dotyczącą firm udzielających pożyczek osobom fizycznym oraz niepewnością dotyczącą możliwych zmian w otoczeniu prawnym (na przykład rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego) mogących niekorzystnie wpłynąć na podstawową działalność Spółki Zarząd uznał, iż nie jest w stanie wiarygodnie oszacować prognoz finansowych na lata 2012 i 2013. Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki odwołuje prognozy finansowe opublikowane w dniu 6 czerwca 2012 r. (raport bieżący nr 30/2012).

Wpływ na decyzję o odwołaniu prognoz miało znaczne nasilenie czynników negatywnie wpływających na działalność Grupy do których należą:
• negatywne postrzeganie firm udzielających pożyczek gotówkowych osobom fizycznym, dzięki częstym komunikatom pojawiającym się w regionalnych, a także ogólnopolskich mediach,
• propozycje zmian legislacyjnych mogących negatywnie wpłynąć na działalność firm udzielających pożyczek,
• propozycje Komisji Nadzoru Finansowego dotyczące zliberalizowania zapisów rekomendacji T mogące wpłynąć na łatwiejsze uzyskiwanie kredytów w bankach,
• niekorzystne zmiany prawne utrudniające budowę sieci agencyjnej dla spółki Profeskasa S.A.,
• informacje na temat pogarszającej się sytuacji makroekonomicznej, co wpływa negatywnie na regulowania zobowiązań ze strony pożyczkobiorców.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 15 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu