Powrót Powrót
Emisja i przydział obligacji serii I

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż19 października 2012 r. na podstawie zgody wyrażonej przez Radę Nadzorczą Emitenta, podjął Uchwałę Zarządu nr 1 z dnia 19 października 2012 r. (dalej: Uchwała) w sprawie emisji rocznej, zwykłej, kuponowej, niezabezpieczonej obligacji serii I (dalej: Obligacja). Na podstawie Uchwały, Emitent wyemitował jedną Obligację o wartości nominalnej 500.000 PLN.

Zgodnie z treścią Uchwały, oprocentowanie Obligacji jest stałe i wynosi 13% w skali roku, termin wykupu przypada 19 października 2013 r. z możliwością wcześniejszego wykupu w terminie nie dłuższym niż 1 miesiąc.

Ponadto Emitent informuje, iż 19 października 2012 r. dokonał przydziału Obligacji. Obligacja została objęta przez spółkę zależną Profeskasa S.A.

Podstawa prawna: §3 ust. 17 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu