Powrót Powrót
Emisja obligacji serii G

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż 28 sierpnia 2012 r. na podstawie zgody wyrażonej przez Radę Nadzorczą Spółki, podjął Uchwałę Zarządu nr 1 z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie emisji dwuletnich, zwykłych, kuponowych, niezabezpieczonych obligacji serii G. Spółka wyemitowała nie więcej niż 2.500 obligacji serii G o wartości nominalnej 1.000 PLN każda, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 2.500.000 PLN. Zgodnie z treścią uchwały, obligacje serii G są obligacjami dwuletnimi o stałym oprocentowaniu wynoszącym 14%, z kuponem wypłacanym co kwartał. Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na dalszy rozwój Grupy SMS Kredyt.

Wartość emisji przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 16 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu