Powrót Powrót
Zamiana akcji imiennych serii B na akcje na okaziciela

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w związku z art. 334 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej: Ksh), na wnioski akcjonariuszy podjęto Uchwałę Zarządu nr 1 z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie zamiany akcji imiennych serii B na akcje zwykłe na okaziciela.

W związku ze spełnieniem warunku, o którym mowa w art. 336 ust.1 Ksh, 10 lipca 2012 r. wpłynęły do Spółki wnioski w sprawie zamiany akcji imiennych na akcje zwykłe na okaziciela akcjonariuszy posiadających akcje imienne serii B, tj.:
- BJT S. a r.l., posiadającego i wnioskującego o zamianę 8.477.120 (słownie: osiem milionów czterysta siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dwadzieścia) akcji serii B,
- AGU S. a r.l. posiadającego i wnioskującego o zamianę 3.322.880 (słownie: trzy miliony trzysta dwadzieścia dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt) akcji serii B.

BJT S. a r.l. oraz AGU S. a r.l. łącznie posiadają 11.800.000 (słownie: jedenaście milionów osiemset), tj. wszystkie akcje wyemitowane w serii B. Akcje serii B były obejmowane w zamian za wkłady niepieniężne. Akcje serii B nie posiadały żadnego uprzywilejowania i uprawniały do wykonania jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu