Powrót Powrót
Zmiana formy prawnej spółki zależnej SMS Kredyt Holding S.A.

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. (Emitent) informuje, że 13 lipca 2012 r. powziął informację o zarejestrowaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, spółki SMS Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SMS Kredyt Spółka Komandytowo-Akcyjna w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 0000426286 na skutek przekształcenia spółki zależnej SMS Kredyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przekształcenie spółki zależnej jest jednym z końcowych etapów optymalizacji struktury Grupy SMS Kredyt. O przyjętej strategii informowano raportem bieżącym nr 17/2012.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu