Powrót Powrót
Emisja obligacji serii E

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż 11 lipca 2012 r. na podstawie zgody wyrażonej przez Radę Nadzorczą Spółki, podjął Uchwałę Zarządu nr 1 z dnia11 lipca 2012 r. w sprawie emisji rocznych, zwykłych, kuponowych, niezabezpieczonych obligacji serii E. Spółka wyemitowała 2.000 obligacji serii E o wartości nominalnej 1.000 PLN każda, o łącznej wartości nominalnej 2.000.000 PLN. Zgodnie z treścią uchwały, obligacje serii E są obligacjami rocznymi o stałym oprocentowaniu wynoszącym 14% z kuponem wypłacanym co kwartał.

Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na dalszy rozwój Grupy SMS Kredyt.

Wartość emisji przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt. 16 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu