Powrót Powrót
Treść zatwierdzonych zmian w statucie Spółki zgodnie Uchwałami ZWZA z dnia 29.06.2012 r.

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. (dalej: "Spółka") niniejszym informuje, iż na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki z 29 czerwca 2012 r. Uchwałą nr 19 dokonano zmiany statutu Spółki.

Treść zmian w statucie Spółki znajduje się w załączniku do niniejszego raportu. Jednocześnie zgodnie z Uchwałą nr 20 Rada Nadzorcza Spółki uzyskała upoważnienie do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu