Powrót Powrót
Przydział obligacji serii D

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. informuje, że na podstawie Uchwały Zarządu nr 1 z 21 czerwca 2012 r. w sprawie emisji obligacji serii D (raport bieżący nr 31/2012) w dniu 22 czerwca 2012 r. dokonał przydziału rocznych, kuponowych, niezabezpieczonych obligacji serii D w liczbie 1.100 sztuk, o łącznej wartości 1.100.000 PLN. Nominał jednej obligacji wynosi 1.000 PLN i jest równy cenie emisyjnej.

Oprocentowanie obligacji serii D jest stałe i wynosi 14% w skali roku. Kupon wypłacany jest kwartalnie. Terminem wykupu obligacji jest dzień 22.06.2013 r. Obligacje zostały objęte przez dwóch inwestorów indywidualnych, którzy jednocześnie są Członkami Rady Nadzorczej SMS Kredyt Holding SA.

Jeżeli Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki nie podejmie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy objęcia obligacji z członkiem Rady Nadzorczej Spółki w terminie dwóch miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy, ulega ona rozwiązaniu, a Spółka niezwłocznie dokona wykupu obligacji.

Zgodnie z porządkiem obrad ZWZA, które odbędzie się 29 czerwca 2012 roku, przedmiotem głosowania będzie uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy objęcia obligacji z Członkami Rady Nadzorczej Spółki.

Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt. 16 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu