Powrót Powrót
Emisja obligacji serii D

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż 21 czerwca 2012 r. na podstawie zgody wyrażonej przez Radę Nadzorczą Spółki, Zarząd Spółki podjął Uchwałę Zarządu nr 1 z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie emisji rocznych, kuponowych, niezabezpieczonych obligacji serii D. Spółka wyemitowała 1.100 obligacji serii D o wartości nominalnej 1.000 PLN każda, o łącznej wartości nominalnej 1.100.000 PLN. Zgodnie z treścią uchwały, obligacje serii D są obligacjami rocznymi o stałym oprocentowaniu wynoszącym 14%, z kuponem wypłacanym co kwartał. Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków na dalszy rozwoju SMS Kredyt Holding S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu