Powrót Powrót
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2012 roku

Zarząd SMS Kredyt Holding z siedzibą we Wrocławiu, ul. Świdnicka 13, 50-066 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000377784, działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 § 1 i 2, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej "Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w dniu 29.06.2012 r. o godz. 12 w siedzibie Spółki.

W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje pełną treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz informacje o ogólnej liczbie akcji.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i 3 w zw. z § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Załączniki:

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu