Powrót Powrót
Pozyskanie finansowania przez Spółkę zależną PROFESKASA S.A.

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 2 kwietnia 2012 roku spółka zależna Profeskasa S.A. zamknęła emisję akcji serii B, C i D.

W ramach emisji akcji serii B, zostało wyemitowanych 200.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej jednej akcji wynoszącej 0,50 PLN. Akcje serii B w całości zostały objęte przez SMS Kredyt Holding S.A. po cenie równej wartości nominalnej.

W ramach emisji akcji serii C, zostało wyemitowanych 200.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej jednej akcji wynoszącej 0,50 PLN. Akcje serii C w całości zostały objęte przez InPost Finanse Sp. z o.o. po cenie równej wartości nominalnej. W zamian za objęcie akcji serii C InPost Finanse Sp. z o.o. zobowiązuje się, iż do końca września spółka Profeskasa podpisze z agentami nie mniej niż 300 umów agencyjnych lub pozyska 500 punktów przyjmowania płatności.

W ramach emisji akcji serii D, zostało wyemitowanych 200.000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej jednej akcji wynoszącej 0,50 PLN. Wszystkie akcje serii D zostały objęte przez inwestorów w ramach przeprowadzonej oferty prywatnej. Cena emisyjna jednej akcji serii D została ustalona na poziomie 10,00 PLN. Z emisji akcji serii D Profeskasa S.A. pozyskała środki w wysokości 2.000.000 PLN, które zostaną przeznaczone na działalność operacyjną spółki.

Łącznie z emisji akcji serii B,C i D Spółka pozyskała 2.200.000 PLN. Spółka zamierza ubiegać się o dopuszczenie akcji serii A, B, C i D do Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect. Zgodnie z umową inwestycyjną pomiędzy SMS Kredyt Holding S.A. oraz InPost Finanse Sp. z o.o. akcje serii A,B i C będą objęte zakazem sprzedaży przez okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia na rynek NewConnect.

W związku z emisją akcji serii B,C i D Spółka SMS Kredyt Holding S.A. dokonała korekty prognoz finansowych na lata 2012-1013.

Spółka Profeskasa S.A. będzie działać na rynku mikropłatności, na którym funkcjonuje blisko 15.000 punktów, przyjmujących wpłaty gotówkowe o łącznej wartości blisko 60 mld PLN rocznie. Wartość całego rynku płatności masowych z tytułu pobieranych prowizji szacuje się na 1,2 mld PLN. Dodatkowo powołanie Profeskasa S.A. pozwoli na rozszerzenie sieci dystrybucji produktów spółki SMS Kredyt Sp. z o.o.

Podstawa prawna: §3 ust.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu