Powrót Powrót
Emisja obligacji serii C.

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż w dniu 28 marca 2012 roku na podstawie zgody wyrażonej przez Radę Nadzorczą Spółki Zarząd Spółki podjął uchwałę zarządu nr 1 z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie emisji obligacji serii C. Spółka wyemitowała 700 obligacji serii C o wartości nominalnej 1.000 PLN każda, o łącznej wartości nominalnej 700.000 PLN. Zgodnie z treścią uchwały, obligacje serii C są obligacjami rocznymi o stałym oprocentowaniu wynoszącym 14%, z kuponem wypłacanym co kwartał. Celem emisji obligacji jest przeznaczenie pozyskanych środków na dalszy rozwoju SMS Kredyt Holding S.A.

Podstawa prawna: §3 ust.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu