Powrót Powrót
Nabycie 100% akcji spółki ProfesKasa S.A.

Zarząd SMS KREDYT HOLDING S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 8 marca 2012 roku podpisał umowę z GCDF Polska Sp. z o.o., która do dnia podpisania umowy była wyłącznym właścicielem spółki ProfesKasa S.A. Zgodnie z treścią umowy, Emitent nabył od GCDF Polska Sp. z o.o. 100% akcji spółki ProfesKasa S.A. za łącznie 130.000 PLN. Spółka ProfesKasa S.A. na dzień podpisania umowy jest wolna od zobowiązań. Kapitał własny ProfesKasa S.A. wynosi 100.000 PLN. Celem spółki ProfesKasa S.A., będzie zrzeszanie pod własną marką punktów mikropłatności, o czym Emitent informował raportem bieżącym 7/2012.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu