Powrót Powrót
Podpisanie znaczącej umowy z InPost Finanse Sp. z o.o. przez spółkę zależną.

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. (dalej "Emitent") informuje, iż Spółka SMS Kredyt Sp. z o.o. będąca podmiotem zależnym Emitenta, w dniu 20 lutego 2012 r. podpisała umowę z InPost Finanse Sp. z o.o spółką należącą do Grupy Integer.pl, czołowej polskiej grupy kolportażowej, dostawcy innowacyjnych rozwiązań pocztowo-kurierskich i usług z zakresu e-commerce oraz niezależnego operatora finansowego i telekomunikacyjnego (MVNO).

Podpisana umowa zastępuje umowę zwartą przez SMS Kredyt Sp. z o.o. i InPost Finanse Sp. z o.o w dniu 8 grudnia 2012 roku, o której Emitent informowała w raporcie bieżącym nr 26/2011.
Zgodnie z treścią umowy, produkty Emitenta pod marką InPost Finanse dystrybuowane będą w sieci bezpośrednich punktów obsługi klienta oraz przez listonoszy firmy InPost. InPost posiada obecnie 900 punktów obsługi klienta zlokalizowanych w 280 miastach. Podpisanie nowej umowy zwiększa liczbę dostępnych punktów w których dystrybuowane będą produkty Spółki zależnej, a tym samym wpisuje się w strategię rozwoju Grupy SMS Kredyt.

W opinii Zarządu podpisana umowa powinna przełożyć się na wzrost liczby klientów Spółki zależnej, tym samym na wzrost przychodów ze sprzedaży Grupy Emitenta. Na dzień sporządzenia raportu Emitent jednak nie jest w stanie wiarygodnie oszacować wielkości wpływu przedmiotowej umowy na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy SMS Kredyt Holding S.A.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu