Powrót Powrót
Utworzenie spółki zależnej SMS Invest Sp. z o.o.

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 21 lutego 2012 roku Spółka zawiązała spółkę zależną pod firmą SMS Invest Sp. z o.o. w organizacji. SMS Kredyt Holding S.A. objął 100% udziałów w kapitale zakładowym SMS Invest Sp. z o.o. w organizacji, którego wartość wynosi 5.000 PLN.
Powołanie spółki zależnej wpisuje się w realizację długoterminowej strategii rozwoju SMS Kredyt Holding S.A. i jest pierwszym etapem optymalizacji struktury grupy SMS Kredyt.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu