Powrót Powrót
Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. ("Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr 1 z dnia 19 listopada 2012 r. działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 Statutu Spółki oraz zgodnie z art. 4 pkt 8 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego oraz badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SMS Kredyt Holding za rok obrotowy 2012. Rada Nadzorcza wybrała firmę 4Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Kościelnej 18/4 wpisaną na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 3363.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu