Powrót Powrót
Emisja obligacji serii J

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A. (dalej: Spółka) informuje, iż 19 listopada 2012 r. na podstawie zgody wyrażonej przez Radę Nadzorczą Spółki, podjął Uchwałę Zarządu nr 1 z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie emisji rocznych, zwykłych, kuponowych, niezabezpieczonych obligacji serii J ("Obligacje"). Spółka wyemitowała nie więcej niż 3.000 Obligacji o wartości nominalnej 1.000 PLN każda, o łącznej wartości nie większej niż 3.000.000 PLN. Zgodnie z treścią uchwały, obligacje serii J są obligacjami rocznymi o stałym oprocentowaniu wynoszącym 14%, z kuponem wypłacanym co kwartał. Celem emisji jest sfinansowanie bieżącej działalności Grupy Emitenta.

Wartość emisji przekracza 10% kapitałów własnych Spółki.

Podstawa prawna: §3 ust. 2 pkt 16 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu