Powrót Powrót
Wypłata odsetek oraz wykup obligacji serii A

Zarząd SMS Kredyt Holding S.A (dalej: "Spółka") informuje, iż 7 listopada 2012 r. dokonał wypłaty odsetek za IV kwartał 2012 r. z tytułu wyemitowanych obligacji serii A ("Obligacje") oraz dokonał wykupu tych Obligacji.

Wartość wyemitowanych Obligacji wyniosła 500.000 PLN, natomiast oprocentowanie było stałe i wynosiło 15% w skali roku, odsetki były wypłacane co kwartał.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marcin Tokarek - Prezes Zarządu