Powrót Powrót
Zawarcie aneksu do umowy nabycia udziałów
20.12.2023

Zarząd Femion Technology S.A. _Spółka_, w nawiązaniu do raportu ESPI 17/2022 z dnia 8 kwietnia 2022 roku, ESPI 30/2022 z dnia 24 czerwca 2022 roku oraz ESPI 31/2022 z dnia 27 czerwca 2022 roku informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 20 grudnia 2023 r., zawarł Aneks nr 9 _Aneks_ do Warunkowej Przedwstępnej Umowy Sprzedaży Udziałów Spółki Payment Technology sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, zawartej w dniu 8 kwietnia 2022 r. pomiędzy Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu, a Panem Bartoszem Weyną i Panem Przemysławem Kralem _Umowa_. Powyższy Aneks zmienia ostateczne wynagrodzenie za zakup udziałów, pomniejszając ją z kwoty 15.942.696 PLN do kwoty 1.942.696 PLN. Aneks spowodował wykreślenie kwoty 14 mln PLN, jako kwoty zatrzymanej. Wynagrodzenie uległo zmianie w związku z uznaniem przez Strony, iż warunki uprawniające do wypłaty kwoty zatrzymanej są na chwilę obecną nieosiągalne. Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że Spółka dokonała już spłaty określonej ceny, Sprzedający w Aneksie nr 9, złożyli oświadczanie o wykonaniu zobowiązań wynikających z Umowy oraz, że nie będą mieli wobec Spółki żadnych roszczeń w związku z zapłata ceny.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Prezes zarządu - Jarosław Olejarz