Powrót Powrót
Przekroczenie wskaźnika zadłużenia
03.08.2023

Zarząd Femion Technology S.A. _"Emitent"_ informuje, iż w związku z opublikowaniem w dniu 3 sierpnia 2023 roku raportu za drugi kwartał 2023 roku zidentyfikował przekroczenie wskaźnika zadłużenia dla obligacji serii AO powyżej ustalonego w Warunkach Emisji Obligacji serii AO _"WEO"_ wskaźnika zadłużenia. Wskaźnik zadłużenia na Dzień Weryfikacji przypadający w dniu 30 czerwca 2023 roku wynosił 7,74.

W związku z tym, że wskaźnik zadłużenia dla obligacji wyemitowanych przez Spółkę, które zostały objęte przez spółkę TryPay S.A. przekracza ustalony poziom 3,0 wystąpił Przypadek Naruszenia określony w WEO. W związku z tym jedynemu obligatariuszowi tj. spółce zależnej od Emitenta tj. TryPay S.A. przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o żądaniu przedterminowego wykupu Obligacji, o ile spółka ta nie złoży oświadczenie pod rygorem nieważności, że wyraża zgodę na przekroczenie wskaźnika _wówczas naruszenie to przestanie obowiązywać_. Wartość obligacji, do których odnosi się ww. wskaźnik na dzień sporządzenia raportu wynosi 250 tys. PLN.

Emitent w dniu dzisiejszym tj. 3 sierpnia 2023 roku wystąpił do obligatariusza z wnioskiem o złożenia oświadczenia, o którym mowa powyżej, a jedyny obligatariusz jakim jest jego spółka zależna tj. TryPay S.A. złożyła w dniu 3 sierpnia 2023 r. pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przekroczenie powyższego wskaźnika w Dniu Weryfikacji przypadającym zarówno w dniu 30 czerwca 2023 r. jak i w innym Dniu Weryfikacji przypadającym w terminie do dnia 31 grudnia 2023 roku. W związku ze złożonym oświadczeniem nie zachodzi Przypadek Naruszenia WEO w związku z przekroczeniem wskaźnika zadłużenia.

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Prezes zarządu - Jarosław Olejarz