Powrót Powrót
Przekroczenie wskaźnika zadłużenia
21.03.2023

Zarząd Femion Technology S.A. _"Emitent"_ informuje, iż w związku z opublikowaniem w dniu 21 marca 2023 roku raportu rocznego za 2022 roku zidentyfikował przekroczenie wskaźnika zadłużenia dla obligacji serii AO powyżej ustalonego w Warunkach Emisji Obligacji serii AO _"WEO"_ wskaźnika zadłużenia. Wskaźnik zadłużenia na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił 3,42.

W związku z tym, że wskaźnik zadłużenia dla obligacji wyemitowanych przez Spółkę, które zostały objęte przez spółkę TryPay S.A. przekracza ustalony poziom 3,0 wystąpił Przypadek Naruszenia określony w WEO. W związku z tym obligatariusz spółka TryPay S.A. ma prawo do złożenia oświadczenia o żądaniu przedterminowego wykupu Obligacji. Jeżeli spółka TryPay S.A. jako obligatariusz złoży oświadczenie pod rygorem nieważności, że wyraża zgodę na przekroczenie wskaźnika, naruszenie to przestanie obowiązywać. Wartość obligacji, do których odnosi się ww. wskaźnik na dzień sporządzenia raportu wynosi 250 tys. PLN.

Emitent w dniu tj. 21 marca 2023 roku wystąpił do obligatariusza z wnioskiem o złożenia oświadczenia, o którym mowa powyżej, a jedyny obligatariusz jakim jest jego spółka zależna tj. TryPay S.A. złożył w dniu 21 marca 2023 r. pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przekroczenie powyższego wskaźnika. W związku ze złożonym oświadczeniem. W związku z powyższym naruszenie WEO w związku z przekroczeniem wskaźnika zadłużenia przestało obowiązywać.

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Prezes zarządu - Jarosław Olejarz