Powrót Powrót
Zawarcie umowy inwestycyjnej oraz umowy objęcia akcji
01.02.2023

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 55/2022 z dnia 15 grudnia 2022 roku dotyczącego podwyższenia kapitału w ramach kapitału docelowego, Zarząd Femion Technology S.A. _"Spółka"_ przekazuje do publicznej wiadomości informację o tym, że w dniu 31 stycznia 2023 roku Spółka zawarła z ICEO Red Venture Builder OÜ z siedzibą w Tallinie, Estonia _"Inwestor"_ Umowę inwestycyjną _"Umowa Inwestycyjna"_ oraz umowę objęcia akcji serii G, na podstawie której Inwestor objął 1.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,50 zł, wyemitowanych przez Spółkę w ramach emisji kapitału docelowego na podstawie uchwały Zarządu z dnia 15 grudnia 2022 roku. Akcje zostały objęte przez Inwestora po cenie emisyjnej wynoszącej 1,00 zł za akcję. Akcje po zarejestrowaniu w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect. Wkłady na pokrycie akcji serii G zostaną opłacone przez Inwestora w terminie do dnia 7 lutego 2023 r.
Ponadto w Umowie Inwestycyjnej strony uzgodniły, że w przypadku podjęcia przez Spółkę decyzji o kolejnym podwyższeniu kapitału zakładowego, Spółka podejmie działania zmierzające do zaoferowania w pierwszej kolejności akcji nowej emisji Inwestorowi lub podmiotowi przez niego wskazanemu, który będzie uprawniony do złożenia niewiążącej oferty na objęcie akcji nowej emisji w ramach budowania przez Spółkę księgi popytu. Ewentualne decyzje w tym zakresie podejmowane będą przez Spółkę zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, postanowieniami Statutu Spółki oraz uchwałami organów Spółki.

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Prezes zarządu-Jarosław Olejarz