Powrót Powrót
Zawarcie aneksu do umowy nabycia udziałów oraz przyjęcie oświadczenia zwolnienia z długu
01.02.2023

Zarząd Femion Technology S.A. _"Spółka"_ w nawiązaniu do raportu ESPI 17/2022 z dnia 08.04.2022 r. dotyczącego zawarcia warunkowej przedwstępnej umowy sprzedaży 100% udziałów spółki działającej pod firmą Payment Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni _"Umowa"_ oraz raportów ESPI 20/2022, ESPI 30/2022 oraz 39/2022 dotyczących negocjacji i zawarcia aneksów do powyższej umowy oraz ESPI nr 31/2022 dotyczącego zawarcia umowy przyrzeczonej przekazuje do publicznej wiadomości informację o zawarciu w dniu 31 stycznia 2023 r. przez Spółkę Aneksu nr 8 do ww. Umowy _"Aneks"_. Zgodnie z zawartym Aneksem, w związku z przeprowadzoną aktualizacja _korekta_ wyceny wartości godziwej udziałów spółki działającej pod firmą Payment Technology sp. z o.o., zmianie uległa cena za nabywane przez Spółkę udziały. Strony uzgodniły, że łączna cena zmniejsza się z kwoty 24 mln PLN do kwoty 15.942.696 PLN z tym zastrzeżeniem, że kwota w wysokości 14 mln PLN stanowi cenę zatrzymaną, która będzie płatna przez Spółkę na rzecz Sprzedających jedynie w przypadku osiągnięcia opisanych w Umowie celów _"KPI"_. W związku z zawartym Aneksem, a także wcześniej dokonanymi już płatnościami, Spółce do zapłaty pozostaje cena za nabywane udziały w wysokości 442.695,20 PLN, płatna na rzecz Sprzedających.
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że również w dniu 31stycznia 2023 r. otrzymał od Pana Bartosza Weyna oraz Pana Przemysława Kral _"Sprzedający"_ oświadczenie o zwolnieniu Spółki z długu w postaci pozostałej do zapłaty kwoty w wysokości 442.695,20 PLN. W związku z tym, że Spółka w dniu 31 stycznia 2023 r. złożyła również oświadczenie o przyjęciu powyższego zwolnienia z długu, aktualnie w związku ze zwolnieniem z długu nie występuje po stronie Spółki zobowiązanie do zapłaty za nabywane udziały w Payment Technology Sp. z o.o. Ewentualne dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 14 mln PLN będzie należne Sprzedawcom pod warunkiem osiągnięcia określonych w Umowie KPI, które odnoszą się m.in. do planowanej wysokości EBITA w kolejnych latach.

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Prezes zarządu - Jarosław Olejarz