Powrót Powrót
Zawarcie ankesów do umów
30.12.2022

Zarząd Spółki Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Emitent"_, w nawiązaniu do raportu 44/2022 z dnia 08.11.2022 r. oraz raportów 48/2022, 49/2022 z dnia 22.11.2022 r. dotyczących zawarcia dokumentu Term Sheet oraz umowy sprzedaży akcji Emitenta i aneksu do umowy nabycia udziałów spółki Payment Technology sp. z o.o. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 30 grudnia 2022 r. zostały zawarte aneksy do powyższych dokumentów, wprowadzające następujące zmiany:
1. Dokument Term Sheet oraz umowa sprzedaży akcji Emitenta:
Strony ustaliły, że wskazanie subskrybenta do objęcia akcji serii G nastąpi do 31.12.2022 r., a objęcie akcji serii G nastąpi do dnia 31 stycznia 2023 r., zgodnie z podjęta uchwała o emisji akcji serii G. Dodatkowo ustalone zostało, że Przemysław Kral i Bartosz Weyna złożą, do dnia 31 stycznia 2023 r., oświadczenia o zwolnieniu z długu Emitenta, wynikającego z zawartej umowy nabycia udziałów spółki Payment Technology sp. z o.o.
2. Umowa nabycia udziałów Payment Technology sp. z o.o.
Strony zawarły Aneks nr 7, zgodnie z którym strony odroczyły spłatę zobowiązań Emitenta wynikających z Umowy Sprzedaży Udziałów, która nastąpi do dnia 31 stycznia 2023 roku.
Pozostałe warunki zawartych umów pozostają bez zmiany.

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Jarosław Olejarz - Prezes zarządu