Powrót Powrót
Zawarcie aneksu do umowy nabycia udziałów
12.09.2022

Zarząd Femion Technology S.A. _"Emitent"_, w nawiązaniu do raportu ESPI 17/2022 z dnia 08.04.2022 r. dotyczącego zawarcia warunkowej przedwstępnej umowy sprzedaży 100% udziałów spółki działającej pod firmą Payment Technology Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni _"Umowa"_ oraz raportów ESPI 20/2022, ESPI 30/2022 oraz 39/2022 dotyczących negocjacji i zawarcia aneksów do powyższej umowy oraz ESPI nr 31/2022 dotyczącego zawarcia umowy przyrzeczonej informuje, że Emitent po przeprowadzeniu negocjacji zawarł w dniu dzisiejszym tj. 12 września 2022 r. aneks do powyższej Umowy, w którym strony uzgodniły zmianę terminu zapłaty ustalonych w poprzednich aneksach transz ceny. Zgodnie z zawartym aneksem bez zmian pozostają ustalenia co do wysokości ceny, która ma zostać zapłacona przez Emitenta oraz sposobu dokonania płatności. Strony dokonały jedynie zmiany terminu płatności transz wskazanych w raporcie bieżącym ESPI nr 39/2022 ustalając, że transze płatne w dniach: 6 września 2022, 30 września 2022 i 30 listopada 2022 roku zostaną zapłacone wszystkie w terminie do dnia 7 października 2022 roku. Jednocześnie strony dokonały zmiany terminu uzgodnionej emisji nowych akcji, których objęcie stanowi część zapłaty ceny ustalając, że emisja ta zostanie przeprowadzona w terminie do dnia 31 października 2022 roku. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Prezes zarządu - Jarosław Olejarz