Powrót Powrót
Zawarcie porozumienia o zakończeniu projektu PayAppka
31.08.2022

Zarząd Femion Technology S.A. _"Emitent"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 22/2022 dotyczącego zawarcia umów o współpracy oraz przejęciu praw autorskich do aplikacji do opłacania rachunków z BillTech Grup Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie _dalej "BillTech"_ informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 31.08.2022 r. spółka zależna Emitenta, tj. TryPay Later Sp. z o. o. _dalej "TryPay Later"_ oraz BillTech Grup Sp. z o. o., przy udziale Emitenta zawarła porozumienie ustalające zasady i warunki rozwiązania umów o współpracy oraz przejęciu praw autorskich do aplikacji PayAppka. Zgodnie z warunkami zawartego porozumienia operatorem aplikacji PayAppka po dniu 1.09.2022 r. pozostanie BillTech, na rzecz którego TryPay Later przeniesie posiadane prawa do domen oraz prawa do nazwy i znaków towarowych PayAppka. W związku z zawartym porozumieniem TryPay Later nie będzie od dnia 1.09.2022 r. uczestniczył w projekcie jako operator, a wszelkie kwestie techniczne i operacyjne przejmie na siebie w całości BillTech. Strony w porozumieniu ustaliły również warunki rozliczenia poniesionych do dnia zawarcia porozumienia kosztów projektu.
Zakończenie projektu budowy aplikacji do opłacania rachunków pod nazwą PayAppka umożliwi Emitentowi zaangażowanie posiadanych zasobów w całości do realizacji strategicznego celu, związanego z obsługą i rozwojem transakcji płatniczych przez spółkę zależną Emitenta - TryPay S.A. będącą krajową instytucją płatniczą, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 41/2022 z dnia 31.08.2022 r.

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Prezes Zarządu - Jarosław Olejarz