Powrót Powrót
Uchwalenie Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki na lata 2021-2023
30.12.2021

Zarząd Spółki Femion Technology S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 30.12.2021 r. Rada Nadzorcza uchwaliła tekst Regulaminu Programu Motywacyjnego Spółki na lata 2021-2023 zgodnie z upoważnieniem udzielonym jej w § 3 uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki z dnia 25 czerwca 2021 r.

Program Motywacyjny będzie realizowany poprzez emisję i przydział akcji osobom Uprawnionym, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. Głównymi założeniami Programu Motywacyjnego są m.in.:
- emisja łącznie do 1 200 000 akcji w latach 2021-2023 (maksymalnie 400 000 w każdym roku obowiązywania Programu)
- oferowanie akcji w ramach subskrypcji prywatnej uprawnionym członkom zarządu, radzie nadzorczej, pracownikom i współpracownikom
- emisja możliwa do przeprowadzania w chwili uzyskania odpowiedniego skonsolidowanego zysku netto w wysokości 1 mln PLN w każdym roku obowiązywania Programu
- objęcie akcji po cenie emisyjnej nie niższej niż wartość nominalna akcji

Uchwalony Regulamin stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik: Regulamin programu motywacyjnego.

 

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Jarosław Olejarz - Prezes Zarządu