Powrót Powrót
Przekroczenie wskaźnika zadłużenia
15.05.2024

Zarząd Femion Technology S.A. _"Emitent"_ informuje, iż w związku z opublikowaniem w dniu 15 maja 2024 roku raportu okresowego za pierwszy kwartał 2024 roku zidentyfikował przekroczenie wskaźnika zadłużenia dla obligacji serii AO powyżej ustalonego w Warunkach Emisji Obligacji serii AO _"WEO"_. W związku z tym, że wskaźnik zadłużenia dla obligacji wyemitowanych przez Spółkę, które zostały objęte przez spółkę zależną od Emitenta tj. TryPay S.A. _"Spółka Zależna Emitenta"_ przekracza poziom 3,0 wystąpił Przypadek Naruszenia określony w WEO. W związku z tym Spółka Zależna Emitenta jako obligatariusz ma prawo do złożenia oświadczenia o żądaniu przedterminowego wykupu Obligacji. Jeżeli Spółka Zależna Emitenta jako obligatariusz złoży oświadczenie pod rygorem nieważności, że wyraża zgodę na przekroczenie wskaźnika, naruszenie to przestanie obowiązywać. Wartość obligacji, do których odnosi się ww. wskaźnik na dzień sporządzenia raportu wynosi 250,0 tys. PLN. Emitent w dniu tj. 15 maja 2024 roku wystąpił do obligatariusza z wnioskiem o złożenia oświadczenia, o którym mowa powyżej, a Spółka Zależna Emitenta jedyny obligatariusz złożył w dniu 15 maja 2024 r. pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przekroczenie powyższego wskaźnika w roku 2024.