Powrót Powrót
Podjęcie uchwały w sprawie emisji akcji w ramach kapitału docelowego i zmiany statutu
15.12.2022

Zarząd Femion Technology S.A. _"Spółka"_ informuje, że w dniu 15 kwietnia 2022 roku działając na podstawie art. 444-447 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych _"KSH"_ oraz udzielonego przez Walne Zgromadzenie upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, podjął uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 3.000.000,00 zł do łącznej kwoty 12.049.303,00 zł. Podwyższenie nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,50 zł każda.
Zarząd ustala, że cena emisji za każdą Akcję Serii G będzie równa kwocie 1,00 zł.
Akcje Serii G zostaną objęte w całości za wkłady pieniężne i zostaną pokryte wkładem pieniężnym przed złożeniem wniosku o wpis podwyższenia kapitału zakładowego.
Emisja akcji serii G zostanie przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom. Akcje będą podlegać dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Akcje po uprzedniej rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW S.A. będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez GPW w Warszawie S.A.
Spółka zamierza wykorzystać pozyskane środki z emisji akcji na rozwój i bieżącą działalność Spółki oraz spółek zależnych.

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Prezes zarządu - Jarosław Olejarz