Powrót Powrót
Zawarcie aneksów do umów inwestycyjnych
23.12.2021

Zarząd Femion Technology S.A. [dalej "Emitent"], w nawiązaniu do raportów ESPI 49/2021 i 59/2021 odnoszących się do zawarcia pomiędzy Jarosławem Olejarz [dalej "Inwestor"], a Januszem Tchórzewskim i Agatą Uchmanowicz [dalej "Akcjonariusze"], Umów Inwestycyjnych dotyczących sprzedaży znacznych pakietów akcji Emitenta [dalej "Umowy"] informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 23 grudnia 2021 r. zostały zawarte Aneksy do wyżej wspomnianych Umów. Zawarte aneksy zmieniają termin i kwoty wykupu akcji, na które przysługują Opcje zgodnie z umową i określają odpowiednio, że:
a) w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia 31 stycznia 2022 roku Cena Wykonania Opcji wynosi 0,64 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery grosze) za każdą Akcję Pozostałą,
b) w okresie od dnia 1 lutego 2022 roku do dnia 31 marca 2022 roku Cena Wykonania Opcji wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za każdą Akcję Pozostałą,
c) w okresie od dnia 1 kwietnia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. Cena Wykonania Opcji stanowić będzie iloczyn liczby wszystkich Akcji Pozostałych oraz wartości kursu Akcji, ustalonego jako wartość trzymiesięcznego średniego kursu Akcji na rynku NewConnect, określonego na ostatni dzień notowań poprzedzających datę wykonania Opcji Kupna, jednak nie mniej niż 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za każdą Akcję Pozostałą.
Pozostałe warunki zawartych umów pozostały bez zmian.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Jarosław Olejarz - Prezes Zarządu