Powrót Powrót
Powołanie prokurenta w Spółce
12.12.2022

Zarząd Femion Technology S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 12 grudnia 2022 r. powołał na prokurenta samoistnego Pana Bartosza Weyne.

 

Spółka poniżej przedstawia życiorys powołanego prokurenta.

 

 

 

a) imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana,

 

Bartosz Weyna – prokurent samoistny

 

 

 

b) opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego,

 

Od 6 lat prezes zarządu instytucji płatniczej. Pomysłodawca i twórca spółki Payment Technology. Ponad 10 lat doświadczenia w zarządzaniu projektami w branży technologicznej i płatniczej.

 

 

 

c) wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta,

 

Prezes zarządu Payment Technology sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. Spółka zależna Emitenta, która dostarcza oprogramowanie informatyczne dla instytucji płatniczej TryPay S.A. (inna spółka zależna emitenta) .

 

 

 

d) wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem,

 

- Alpha Hub sp. z o. o. – obecnie Prezes zarządu

 

- Payment Technology sp. z o. o. – obecnie Prezes zarządu

 

 

 

e) informacje na temat czy w okresie ostatnich pięciu lat dana osoba została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 Kodeksu spółek handlowych lub przestępstwa określone w Ustawie o obrocie, Ustawie o ofercie lub ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, albo za analogiczne przestępstwa w rozumieniu przepisów prawa obcego, oraz wskazanie, czy w okresie ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego,

 

- Nie dotyczy

 

 

 

f) szczegóły wszystkich przypadków upadłości, restrukturyzacji, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego,

 

- Nie dotyczy

 

 

 

g) informację, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej,

 

- Nie dotyczy

 

 

 

h) informację, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym;

 

- Nie dotyczy

 

 

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Prezes zarządu - Jarosław Olejarz